Polecane

W OPARCIU O PRZESŁANKI

Właśnie opierając się na- Jej przesłankach w ogólnym podziale użytkowym materiały budowlane należy kla­syfikować na: konstrukcyjne, izolacyjne, instalacyjne, wykończeniowe (powłoko- wo-wykładzinowe). Każde z nich muszą spełniać wyłącznie wskazane funkcje, z przestrzeganiem zasady pełnego wykorzystania cech fizycznych poszczególnych ro­dzajów materiałów,.Materiały konstrukcyjne nie powinny spełniać funkcji izola­cyjnych, bo prowadzi to do nieekonomicznych przekrojów i nadmiernego, nieefek­tywnego ich użytkowania. Materiał izolacyjny natomiast ma tym wyższe walory izo­lacji cieplnej, im Jego gęstość i wytrzymałość są mniejsze. Uzasadnia to poda­ne w rozdz, 6.2 stwierdzenie, że tworzywa konstrukcyjne należy lokalizować we­wnątrz obiektu, zapewniając wewnętrznym pomieszczeniom lekką obudowę z materia­łów izolacyjnych. Wymagania te spełniają konstrukcje szkieletowe, które właśnie są najbardziej materiałooszczędne.

Polecane

Firma przez Internet i jej zalety

Jeśli zastanawiamy się nad tym, jak powinien wyglądać nasz biznes, być może warto będzie zacząć od prowadzenia działalności gospodarczej przez Internet. Przekonamy się, że takie rozwiązanie ma naprawdę mnóstwo zalet, a jedną z nich są oczywiście nieduże koszty prowadzenia takiej firmy, co już brzmi zachęcająco. Ponadto, nawet jeśli czegoś wcześniej nie robiliśmy, możemy często znaleźć wiele pomocnych narzędzi i porad, a gdzie – oczywiście w Internecie. Ponadto korzystanie i funkcjonowanie wyłącznie za pośrednictwem sieci wiąże się też z dużą oszczędnością naszego czasu. Tym bardziej zaś, jeśli zechcemy postawić na elektroniczny rachunek firmowy w jednej z instytucji bankowej. W ten sposób możemy naprawdę robić duże postępy w naszej firmie na przestrzeni dość krótkiego czasu. Nie można też nie doceniać wsparcia ze strony instytucji, jakie będą oferować niedrogi hosting, profesjonalne strony internetowe dla firm, jak i e-sklepy. Czasem wystarczy po prostu inicjatywa, samozaparcie i analiza rynku, by mogło nam się powieść w branży, jaką będziemy chcieli rozwijać przez Internet.

NIELOGICZNE POGLĄDY

Niestety postęp organizacyjny jest obcy polskiemu budownictwu. Po dobre wzorce trzeba sięgać do pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, bo Już w drugiej połowie zauważalne były początki regresu organizacyjnego. Przyczynił się do tego nadmierny wzrost zadań budownictwa w pierwszym 5-letnim planie gospodarczym, który po prostu zaskoczył nieprzygotowane odpowiednio kadry inżynierskie. Wystą­piły przy tym nielogiczne poglądy i stanowiska, że talent organizatorski kierow­ników budowy oraz ich odpowiednia operatywność wystarczą do … coraz większych, coraz bardziej złożonych działań na coraz większych placach budowy. Lata sześć­dziesiąte przyniosły budownictwu dalsze, jeszcze większe zadania. Wzrostowi za­dań i potencjału produkcyjnego nie towarzyszyły odpowiednie zmiany organizacyj­ne, dyktowane szczególnie mechanizacją technologii budowania.

W PRAKTYCE BUDOWNICTWA

W praktyce budownictwa zagranicznego uruchomiono produkcję fa­bryczną urządzeń pomocniczych do wszelkiego rodzaju procesów budowlanych, zapew­niających bardzo sprawne wykorzystanie maszyn, dogodność wykonywania wszelkich prac i pełne bezpieczeństwo robotników. W tym zakresie polskie budownictwo pre­zentuje nadzwyczaj niski poziom, co rzutuje na wydajność i Jakość. Analogicznie niski poziom reprezentują narzędzia, tak ręczne, jak i zmechanizowane. Lekkie, uniwersalne maszyny elektryczne, pneumatyczne, a w miarę potrzeby z silnikami spalinowymi – to sprzęt bardzo pilnie potrzebny naszemu budownictwu. Wielkich potrzeb w tym zakresie nie może zaspokoić produkcja jedynej fabryki „Celma” w Cieszynie. Występują braki odpowiedniego sprzętu średniego, zestawów maszyn i urządzeń pomocniczych do mechanizacji kompleksowej powtarzalnych procesów zło­żonych.

EKONOMIKA MECHANIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH

Z uprzemysłowieniem produkcji budowlanej wiąże się w podstawowym zakresie problem mechanizacji przygotowawczych, pomocniczych i zasadniczych procesów bu­dowlanych. Mechanizacja stanowi bardzo istotny czynnik postępu technicznego tyl­ko wówczas, gdy daje właściwe efekty ekonomiczne: wydatne skrócenie czasu wyko­nania zadań, potanienie produkcji i podniesienie Jakości procesów budowlanych.Zakres i udział mechanizacji w polskiej produkcji budowlanej są bardzo po­ważne, Jednak przy Jej rozwoju wystąpiły określone nieprawidłowości i dyspropor­cje. Przy wysokim stopniu mechanizacji procesów ziemnych, transportu pionowo-po- ziomego, przygotowania zbrojeń i mieszanek betonowych, inne procesy wykonuje się przestarzałymi, prymitywnymi, mało wydajnymi sposobami ręcznymi. Przestarzałe narzędzia przy Jednocześnie niewysokich kwalifikacjach robotników budowlanych doprowadzają do bardzo niskiej wydajności i jakości wykonania elementów obiek­tów.

BAZA PRZEMYSŁOWA

W tym drugim przypadku stosowano beton popiołowo-pumeksowy do wszystkich elementów budynków. Nie zadbano o dalsze us­prawnienia tych pozytywnych doświadczeń, lecz zaprzestano całkowitego stosowa­nia budownictwa monolitycznego; można twierdzić, że było ono tańsze i mniej „przerobowe” i to właśnie przesądziło.W latach siedemdziesiątych podjęto w Polsce decyzje rozwoju bazy przemysło­wej materiałochłormych systemów budownictwa wielkopłytowego, ograniczając prace projektowe i doświadczalne monolitycznego budownictwa szkieletowo-ścianowego, które zużywa przeciętnie o 30% mniej materiałów konstrukcyjnych niż budownictwo wielkopłytowe. Zrezygnowano też z dalszego rozwoju i usprawniania konstrukcji szkieletowych z ram „H”, które przy dobrym zaprojektowaniu zużywają o 15-20% mniej betonu i stali od budynków zaprojektowanych w systemach „SBO” oraz „BWP-71